Priština, 17. siječnja 2017.

Akreditacije

 

Zainteresirane turističke agencije mogu se akreditirati pri Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Prištini te se na taj način ovlašćuju za posredovanje u zaprimanju zahtjeva i ishođenju viza, za svoje klijente koji organizirano putuju isključivo u svrhu turističkog posjeta:

Postupak akreditacije turističke agencije ili tour operatora propisan je Pravilnikom o vizama.

1. POSTUPAK AKREDITACIJE

1.1. Strana turistička agencija koja se želi akreditirati pri DM/KU podnosi zahtjev za akreditaciju u razdoblju od 15. siječnja do 15. ožujka, 2017. godine.

1.2. Potrebni dokumenti koje strana turistička agencija dostavlja su:

a. zamolba za akreditaciju;

b. dozvola za poslovanje na području turističke djelatnosti (odgovarajuća ovjerena preslika, prevedena na hrvatski ili engleski jezik);

c. ugovor s odgovarajućom pravnom osobom u Republici Hrvatskoj s elementima koji se odnose na kapacitete smještaja (privatnog ili hotelskog);

d. ugovor sa zrakoplovnom tvrtkom ili drugim prijevoznikom kojim se prevoze turisti;

e. ugovor s društvom za osiguranje o sklopljenom skupnom ili pojedinačnom putnom osiguranju za turiste;

f. okvirna procjena broja turista;

g. punomoć za ovlaštenog predstavnika turističke agencije koji će podnositi zahtjeve za izdavanje vize i preuzimati ih u DM/KU, presliku njegove putovnice i osobne iskaznice, te fotografiju u boji, veličine 35x45 mm;

1.3. Hrvatska pravna osoba s kojom je agencija sklopila ugovor dostavlja izvod iz sudskog registra (ne stariji od šest (6) mjeseci), ili ovjerenu presliku rješenja Trgovačkog suda.

1.4. Na osnovi raspoložive dokumentacije kao i podataka o (ne)vjerodostojnosti agencije što ih je bilo moguće prikupiti (u sklopu lokalne konzularne suradnje s predstavnicima DM/KU država članica EEP-a u državi primateljici), DM/KU dostavlja ministarstvu nadležnom za vanjske poslove obrazloženi prijedlog o uspostavi suradnje s komercijalnim posrednikom.

1.5. Ministarstvo nadležno za vanjske poslove odlučuje o (ne)izdavanju akreditacije turističkoj agenciji u roku 15 dana. U postupku odlučivanja može se zatražiti dodatna dokumentacija od hrvatske pravne osobe.

1.6. Na osnovi odluke ministarstva nadležnog za vanjske poslove, DM/KU obavješćuje agenciju o (ne)prihvaćanju akreditacije.

1.7. Akreditacija za tekuću godinu vrijedi do 15. ožujka sljedeće godine. U slučaju ponovnog podnošenja zahtjeva za akreditacijom za sljedeću godinu, akreditacija iz prethodne godine vrijedi do donošenja odluke o novom zahtjevu.

2. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA VIZU

2.1. Zahtjevi za vizu podnose se posredstvom opunomoćenih predstavnika turističke agencije.

2.2. Osim opće dokumentacije koja se odnosi na konkretno putovanje (potvrda o organiziranom turističkom aranžmanu s popisom osoba, smještaju, prijevozu i dr.), za svaku osobu koja putuje dostavlja se:

– ispunjeni obrazac zahtjeva za vizu, s vlastoručnim potpisom osobe,

– valjana putna isprava,

– jedna fotografija,

– dokaz o povratku u matičnu zemlju (potvrda o zaposlenju, školovanju i dr.),

– dokaz o putnom zdravstvenom osiguranju.

2.3. Veleposlanstvo provjerava priloženu dokumentaciju te odlučuje o izdavanju viza u skladu s Pravilnikom o vizama.

2.4. Tijekom postupka, ako smatra potrebnim, ovlašteni službenik može zatražiti dodatnu dokumentaciju za bilo koju osobu iz skupine ili može zatražiti da se određeni stranac iz skupine osobno javi u DM/KU na razgovor.

3. OBVEZE TURISTIČKE AGENCIJE

3.1. Akreditirana agencija dužna je odmah obavijestiti DM/KU o bilo kojoj promjeni činjenica na osnovi kojih je izdana akreditacija, a osobito o:

a. raskidu ugovora s hrvatskom pravnom osobom,

b. sklapanju novog ugovora s drugom hrvatskom pravnom osobom,

c. promjeni opunomoćenih predstavnika, i dr.

4. OBUSTAVA SURADNJE

4.1. Ako se utvrdi da:

a. je turistička agencija ili hrvatska pravna osoba s kojom je sklopila ugovor nevjerodostojna,

b. turistička agencija učestalo ne dostavlja potpunu dokumentaciju,

c. je turistička agencija dostavila nevjerodostojnu dokumentaciju,

d. je osoba iz skupine ostala u Republici Hrvatskoj i nakon isteka roka valjanosti vize,

e. je osoba iz skupine pokušala ili je nezakonito napustila Republiku Hrvatsku,

s dotičnom se turističkom agencijom odmah obustavlja suradnja i opoziva akreditacija.

4.2. U slučaju da Veleposlanstvo dođe do saznanja o postojanju razloga za obustavu suradnje s komercijalnim posrednikom, o tome će bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za vanjske poslove.