Postupak izdavanja vize

Termin za podnošenje zahtjeva za vizu zakazuje se u viznom centru VFS Global
Adresa: Rr. Rrustem Statovci No 36, 10000 Prishtine

tel: +383 38 412 712; +383 38 412 812
e-mail: info.croatiakosovo@vfshelpline.com
website: www.vfsglobal.com/Croatia/Kosovo/.

Važne napomene i upozorenja:

 • Podnošenje zahtjeva za vizu, sa svim traženim ispravama, ne podrazumijeva da će viza biti izdana.
 • Izdana viza nije jamstvo da će strancu biti odobren ulazak u Hrvatsku. Granična policija može, prilikom svakog prelaska hrvatske granice, zatražiti od stranca predočenje preslike jamstvenog pisma ako je riječ o privatnom ili poslovnom posjetu, koje se zato preporučuje nositi u ručnoj prtljazi, kao i dokaz o posjedovanju dostatnih novčanih sredstava.
 • Odluka o odbijanju vize i razlozi za takvu odluku, dostavljaju se podnositelju zahtjeva na obrascu o odbijanju/poništenju/ukidanju vize.
 • Stranac može podnijeti žalbu na odluku o odbijanju vize, putem nadležnog veleposlanstva/konzulata Republike Hrvatske u roku 15 dana od dana primitka odluke o odbijanju/poništenju/ukidanju vize. Žalba se predaje na hrvatskom jeziku i pritom se za izvaneuropske zemlje naplaćuje pristojba u iznosu od 320,00 HRK ili 43 EUR, prema tarifnom broju 62. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
 • Povrat vizne pristojbe nije moguć nakon što je zahtjev za vizu zaprimljen u veleposlanstvu/konzulatu.
 • Veleposlanstvo/konzulat može pozvati podnositelja zahtjeva za vizu na dodatni razgovor, zatražiti dostavu dodatne dokumentacije i/ili ovjerenog prijevoda dostavljene dokumentacije.
 • Krivotvorenje dokumentacije i služenje njome može biti predmet kaznenoga gonjenja.

Podnošenje zahtjeva za vizu: najranije 3 mjeseca prije početka namjeravanog putovanja. Stranac je dužan pribaviti vizu prije ulaska u Hrvatsku u nadležnom veleposlanstvu/konzulatu. Ako Hrvatska nema veleposlanstva/konzulata u nekoj državi, stranac može podnijeti zahtjev i u najbližem hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu.

Nazočnost podnositelja zahtjeva: stranac osobno podnosi zahtjev za vizu. Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, stranac ne mora osobno podnijeti zahtjev, ali mora osobno pristupiti na poziv veleposlanstva/konzulata.

Iznimno, može se prihvatiti posredno podnošenje zahtjeva za velike/veće skupine koje dolaze u svrhu sudjelovanja na kulturnim, sportskim, znanstvenim i gospodarskim manifestacijama, ako ugledno i pouzdano tijelo može jamčiti vjerodostojnost osoba iz skupine.

Odlučivanje o zahtjevu: o zahtjevu za vizu odlučuje se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, a taj rok se može produljiti i do 30 ili 60 dana, ako za to postoje opravdani razlozi. Ako je zahtjev podnesen u razdoblju kraćem od 15 dana prije namjeravanog putovanja, veleposlanstvo/konzulat ne snosi odgovornost za trajanje postupka odlučivanja o zahtjevu.

DOKUMENTI POTREBNI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA VIZU:

1. On-line obrazac zahtjeva za vizu (dostupan je na poveznici https://crovisa.mvep.hr/. Nakon ispunjavanja online zahtjeva, potrebno ga je otisnuti, te ga vlastoručno potpisuje podnositelj zahtjeva i to pod brojem 37 na obrascu i na kraju obrasca (za maloljetnike potpisuje roditelj, odnosno zakonski zastupnik). Primjerak pravilno popunjenog obrasca može se preuzeti ovdje.

2. Putovnica podnositelja zahtjeva: izdana u posljednjih 10 godina, s rokom valjanosti najmanje tri mjeseca duljim od roka valjanosti tražene vize i s najmanje dvije prazne stranice. Uz putovnicu je potrebno priložiti presliku svih viza izdanih za Republiku Hrvatsku i schengenskih viza.

3. Fotografija lica: u boji veličine 35x45 mm; osoba treba biti prikazana s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta. Na fotografiji osobe, koja zbog vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu, moraju se vidjeti obrazi, brada i čelo.

4. Putno zdravstveno osiguranje za pokrivanje troškova koji bi mogli nastati u svezi s povratkom u državu iz koje stranac dolazi, zbog zdravstvenih razloga, žurne medicinske pomoći i/ili žurnoga bolničkog liječenja, najmanje ugovorene svote od 30.000,00 eura i važeće za Hrvatsku. Ono mora biti valjano za cijelo razdoblje boravka stranca u Hrvatskoj. Podnositelj zahtjeva za vizu za više ulazaka mora imati policu putnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva razdoblje prvog boravka u Hrvatskoj.

5. Dokaz o boravištu: Stranci na privremenom boravku u drugoj državi trebaju dostaviti presliku odobrenog boravka;

6. Sredstvo putovanja i namjera povratka u zemlju boravišta: povratna putna karta za zrakoplov, autobus ili brod; prometna i vozačka dozvola ako se putuje osobnim vozilom;

7. Osigurani smještaj: rezervacija hotelskog, privatnog ili drugog smještaja, dokaz o vlasništvu ili najmu nekretnine, brodice itd. Za privatni i poslovni posjet, smještaj može osigurati jamac ili pozivatelj ako je to navedeno na jamstvenom, odnosno pozivnom pismu.

8. Dokaz o svrsi boravka u Hrvatskoj:

Za turistički posjet: itinerar ili potvrda o uplaćenom turističkom aranžmanu, rezervacija hotelskog ili drugog smještaja, i dr.;

Za privatni ili poslovni posjet: izvornik jamstvenog pisma fizičke ili pravne osobe;

Za strance koji dolaze na poziv hrvatskog državnog tijela, ili na međunarodni skup od javnog interesa ili radi sudjelovanja na manifestaciji koja se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, Predsjednika Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske: pozivno pismo;

Za članove uže obitelji hrvatskog državljana i državljana Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske: izvadak iz matice rođenih ili vjenčanih, i preslika osobne iskaznice/putovnice hrvatskog državljana ili državljana EGP-a; ako je riječ o rodnom listu ili vjenčanom listu Kosova, on mora biti ovjeren pečatom „Apostille“ u Agenciji za civilnu registraciju građana Republike Kosova;

9. Vizna pristojba: plaća se pri podnošenju zahtjeva za vizu

Od plaćanja vizne pristojbe oslobođeni su:

 • članovi uže obitelji hrvatskog državljanina (bračni drug i djeca),
 • članovi obitelji državljana država članica Europskoga gospodarskoga prostora i Švicarske, koji putuju s njima ili im se pridružuju
 • djeca do navršenih 12 godina,
 • nositelji diplomatskih i službenih putovnica koji putuju službeno,
 • učenici, studenti, studenti na poslijediplomskim studijima te nastavnici u njihovoj pratnji koji dolaze u svrhu školovanja, studiranja i stručne izobrazbe,
 • istraživači, koji dolaze u svrhu istraživanja kako je određeno Preporukom br. 2005/761/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005.,
 • gostujući nastavnici i suradnici na visokim učilištima koji sudjeluju u izvođenju studijskih programa
 • strani istraživači koji se ugošćuju na znanstvenim organizacijama za rad na znanstvenim istraživanjima te koji sudjeluju u izvođenju studijskih programa
 • predstavnici neprofitnih organizacija u dobi do 25 godina radi sudjelovanja na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima u organizaciji neprofitnih organizacija
 • za boravak u druge svrhe prilažu se druge dokazne isprave.

Podnositelj zahtjeva za vizu koji podnosi zahtjev za vizu  u Veleposlanstvu pristojbu može uplatiti u poslovnici Raiffeisen banke ili izravno putem sustava e-bankarstva  na račun Veleposlanstva u Raiffeisen  banci.

Bankovni rekviziti:

VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE - XK051501090000483909
KONZULARNA PRISTOJBA - XK051501090001325772 
SWIFT: RBKOXKPRXXX 

 

10. Sredstva za uzdržavanje tijekom boravka u Hrvatskoj i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u treću državu u protuvrijednosti od 70 eura po danu predviđenog boravka u Hrvatskoj: platne liste i/ili izvješća o stanju i prometima na osobnom bankovnom računu u posljednja tri mjeseca, izvadak od mirovine, dokaz o stipendiranju, itd.

Ako stranac ima ovjereno jamstveno pismo fizičke ili pravne osobe iz Hrvatske, dokaz o uplaćenom turističkom aranžmanu ili sličnu ispravu, dužan je predočiti dokaz o posjedovanju sredstava u protuvrijednosti 30 eura po danu predviđenog boravka u Hrvatskoj.

Iznimno, ako stranac ima ovjereno jamstveno pismo fizičke ili pravne osobe iz Hrvatske iz kojeg je vidljivo da jamac u potpunosti preuzima sve troškove vezane uz boravak i napuštanje Hrvatske, oslobođen je od obveze prilaganja dokaza o posjedovanju sredstava.

11. Potvrda o socijalno-profesionalnom statusu: potvrda o zaposlenju, potvrda o školovanju, izvadak iz trgovačkog registra za obrtnike itd. Za maloljetnike i osobe bez vlastitih sredstava, prilaže se ovjerena potvrda o preuzimanju troškova od roditelja odnosno osobe koja preuzima troškove, s dokazom o socijalno-profesionalnom statusu i dokazom o posjedovanju financijskih sredstava preuzimatelja troškova.

12. Za maloljetnika zakonski zastupnik prilaže: rodni list ovjeren pečatom „Apostille“ u Agenciji za civilnu registraciju građana Republike Kosova, ako su roditelji zakonski zastupnici, ili odluku nadležnog tijela o određivanju zakonskog zastupnika. Ako maloljetnik putuje bez pratnje zakonskog zastupnika, potrebno je priložiti ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika koja sadrži osobne podatke o zakonskom zastupniku, svrhu i razdoblje i vrijeme boravka u Hrvatskoj, razdoblje na koje se izdaje suglasnost, i potpis zakonskog zastupnika.

Priložena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca. Veleposlanstvo zadržava dokumente koji su predani u izvorniku uz zahtjev. Stoga je potrebno je da podnositelj zahtjeva, ako mu je potreban izvornik priloži i presliku dokumenta.