Jamstveno i pozivno pismo

SVRHA PUTOVANJA: PRIVATNI POSJET

Ako stranac dolazi u privatni posjet, prilikom podnošenja zahtjeva, kao dokaz o svrsi boravka prilaže izvornik ispunjenog obrasca Jamstvenog pisma za stranca fizičke osobe koje mora biti u potpunosti ispunjeno s točnim podatcima. Jamac - fizička osoba iz Hrvatske, dužna je svoj potpis na obrascu ovjeriti kod javnog bilježnika u Hrvatskoj ili u hrvatskom veleposlanstvu, ako je jamac hrvatski državljanin, odnosno kod javnog bilježnika ako je jamac stranac s odobrenim boravkom u Hrvatskoj.

Jamac može biti hrvatski državljanin ili stranac kojem je odobren boravak u Hrvatskoj, a koji ostvaruje prihode ili ima sredstva u Hrvatskoj.

Uz jamstveno pismo, jamac prilaže i dokaz o stalnom izvoru prihoda (potvrda o plaći, potvrda o mirovini) u posljednja tri mjeseca ili odgovarajući dokaz o posjedovanju sredstava u banci.

Veleposlanstvo zadržava izvornik jamstvenog pisma. Podnositelju zahtjeva uručuje se preslika jamstvenog pisma kako bi mogao, na traženje tijela nadležnog za kontrolu državne granice, predočiti dokaz o svrsi boravka u Hrvatskoj.

 

SVRHA PUTOVANJA: POSLOVNI POSJET

Ako stranac dolazi u poslovni posjet, prilikom podnošenja zahtjeva, kao dokaz o svrsi boravka prilaže izvornik ispunjenog obrasca Jamstvenog pisma za stranca pravne osobe koje mora biti u potpunosti ispunjeno s točnim podatcima.

Jamstveno pismo mora biti ovjereno potpisom osobe ovlaštene za zastupanje jamca - pravne osobe iz Hrvatske.

Uz jamstveno pismo, jamac prilaže dokaz o likvidnosti (bon 1 ili bon 2 ili potvrda trgovačkog suda da nije pokrenut postupak likvidacije i dr.).

Veleposlanstvo zadržava izvornik jamstvenog pisma. Podnositelju zahtjeva uručuje se preslika jamstvenog pisma kako bi mogao, na traženje tijela nadležnog za kontrolu državne granice, predočiti dokaz o svrsi boravka u Hrvatskoj.

 

POHRANA JAMSTVENOGA PISMA U MINISTARSTVU VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

 Hrvatske pravne i fizičke osobe mogu pohraniti izvornik jamstvenoga pisma i u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. U tom slučaju potrebno je uplatiti propisanu upravnu pristojbu od 140,00 kuna, prema Tarifnom broju 61. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi:

Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
Broj računa: IBAN HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj: 5002-721-OIB jamca
Opis plaćanja: POHRANA JAMSTVENOG PISMA (Tar.br. 61.)

nalog za plaćanje

Uz izvornik potpisanog i ovjerenog jamstvenog pisma potrebno je priložiti:

  • dokaz o likvidnosti jamca,
  • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi,
  • naznaku u kojem će hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu pozvana osoba podnijeti zahtjev za vizu.

Jamstveno pismo dostavlja se osobno ili poštom na adresu:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Služba za vize
10000 Zagreb
Petretićev trg 2.

NAPOMENA: Molimo da se vodi računa o tomu da u jamstvenom pismu moraju biti čitko popunjene sve rubrike. Posebno skrećemo pozornost na ispunjavanje rubrika u dijelu „Troškove koji proizlaze iz boravka posjetitelja snosi…“ u kojima treba jasno označiti koje troškove snosi jamac, a koje pozvana osoba.

 

POZIVNO PISMO

Stranac koji dolazi u Hrvatsku na poziv hrvatskoga državnoga tijela, radi sudjelovanja na međunarodnom skupu od javnog interesa ili radi sudjelovanja na manifestaciji koja se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora, Predsjednika Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske, uz zahtjev za izdavanje vize prilaže odgovarajuće pozivno pismo hrvatskoga državnog tijela, odnosno organizatora međunarodnog skupa ili manifestacije.

U pozivnom pismo potrebno je navesti:

  • podatke o strancu: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putne isprave, mjesto izdavanja i rok valjanosti putne isprave,
  • svrhu dolaska, razdoblje u kojem će stranac boraviti u Republici Hrvatskoj, te podatke o smještaju stranca,
  • podatku o tome tko snosi troškove boravka stranca u Republici Hrvatskoj, ime i prezime, dužnost (položaj, radno mjesto), adresu i broj telefona osobe za kontakt, od koje se mogu dobiti relevantne obavijesti o strancu.