Akreditirane turističke agencije

 

Popis akreditiranih turističkih agencija

Popis turističkih agencija akreditiranih pri Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Prištini za 2018. godinu, ovlaštenIh za posredovanje u zaprimanju zahtjeva i ishođenje viza, isključivo  u svrhu turističkog posjeta:

TRAVEL CLUB VECTOR

VAS TOUR OPERATOR

VENETA TRAVEL

Zainteresirane kosovske turističke agencije, koje dovode svoje turiste u Republiku Hrvatsku i pri tome žele posredovati u zaprimanju zahtjeva i ishođenju viza isključivo u svrhu turističkog posjeta, zahtjeve za akreditaciju  pri Veleposlanstvu  Republike Hrvatske u Prištini mogu predati uz prethodni dogovor sa službenikom Veleposlanstva zaduženim za konzularne poslove tijekom cijele godine. Po novom Pravilniku, koji je stupio na snagu 20.01.2018. Odobrena akreditacija vrijedi do 3 godine.

 

1. POSTUPAK AKREDITACIJE

1.1. Strana turistička agencija koja želi biti akreditirana od strane hrvatskog veleposlanstva u Prištini može podnijeti zahtjev tijekom cijele godine

1.2. Za akreditaciju treba dostaviti dolje navedenu dokumentaciju u dva jednaka primjerka:

a. Pisani zahtjev za akreditaciju, upućen Veleposlanstvu,

b. dozvolu za rad na području turističke djelatnosti (ovjerena kopija prevedena na hrvatski ili engleski),

c. ugovor s odgovarajučom pravnom osobom u Republici Hrvatskoj, s elementima vezanim za smještajne kapacitete (smještaj u hotelu ili privatni smještaj)

d. Ugovor s zračnim prijevoznikom ili drugim vozilom za prijevoz putnika,

e. ugovor s agencijom za zdravstveno osiguranje povezan s grupnim ili individualnim zdravstvenim osiguranjem za turiste,

f. procjena ili prognoza broja turista koji će posjetiti Hrvatsku,

g. punomoć za ovlaštenog predstavnika komercijalnog posrednika koji će podnositi zahtjeve za izdavanje vize i preuzimati ih u DM/KU ili u vanjskom pružatelju usluga, presliku njegove putovnice i osobne iskaznice, te fotografiju u boji, veličine 35x45 mm;

1.3. pravna osoba iz Hrvatske s kojom je agencija sklopila ugovor mora dostaviti izvod iz sudskog registra (ne stariji od 6 mjeseci) ili ovjerenu presliku odluke Trgovačkog suda u Hrvatskoj.

1.4. Na osnovi raspoložive dokumentacije kao i podataka o (ne)vjerodostojnosti komercijalnog posrednika što ih je bilo moguće prikupiti (u sklopu lokalne konzularne suradnje s predstavnicima DM/KU država članica EEP-a u državi primateljici), DM/KU dostavlja ministarstvu nadležnom za vanjske poslove obrazloženi prijedlog o uspostavi suradnje s komercijalnim posrednikom.

1.5. Ministarstvo vanjskih poslova odlučuje o (ne) izdavanju akreditacije turističkoj agenciji u roku od 15 dana od dana prihvaćanja. Dodatni dokumenti iz pravne osobe iz Hrvatske mogu se zatražiti u postupku donošenja odluka.

1.6. Na temelju odluke Ministarstva nadležnog za vanjske poslove Veleposlanstvo obavještava agenciju o (ne) odobrenju akreditacije.

1.7. Odluka o akreditaciji vrijedi tri godine od datuma njezinog izdavanja. U slučaju ponovnog podnošenja zahtjeva za akreditacijom, prethodno izdana akreditacija vrijedi do donošenja odluke o novom zahtjevu.

 

2. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA VIZU

2.1. Zahtjevi za vizu podnose se posredstvom opunomoćenih predstavnika komercijalnog predstavnika.

2.2. Osim opće dokumentacije koja se odnosi na konkretno putovanje (potvrda o organiziranom turističkom aranžmanu s popisom osoba, smještaju, prijevozu i dr.), za svaku osobu koja putuje dostavlja se:

- ispunjeni obrazac zahtjeva za vizu, s vlastoručnim potpisom osobe,

– valjana putna isprava,

– jedna fotografija,

– dokaz o povratku u matičnu zemlju (potvrda o zaposlenju, školovanju i dr.),

– dokaz o putnom zdravstvenom osiguranju.

2.3. Veleposlanstvo provodi provjeru podnesenih dokumenata i odlučuje o izdavanju viza u skladu s Uredbom o vizama.

2.4. Tijekom postupka, ako smatra da je to potrebno, nadležna službena osoba može zahtijevati dodatne dokumente za bilo koju osobu iz turističke skupine, ili može zahtijevati da stranac iz grupe osobno dođe u Veleposlanstvo za razgovor.

 

3. OBVEZE TURISTIČKE AGENCIJE

3.1. Akreditirana agencija dužna je odmah obavijestiti Veleposlanstvo o svakoj promjeni činjenica po kojima je izdana akreditacija, posebno za:

a. raskid ugovora s pravnom osobom iz Hrvatske,

b. sklapanje ugovora s drugom pravnom osobom iz Hrvatske,

c. promjena ovlaštenih osoba za zastupanje itd.

 

4. PREKID SURADNJE

4.1. Ako se utvrdi da je:

a. je komercijalni posrednik ili hrvatska pravna osoba s kojom je sklopila ugovor nevjerodostojna,

b. komercijalni posrednik učestalo ne dostavlja potpunu dokumentaciju,

c. je komercijalni posrednik dostavio nevjerodostojnu dokumentaciju,

d. je osoba iz skupine ostala u Republici Hrvatskoj i nakon isteka roka valjanosti vize,

e. je osoba iz skupine pokušala ili je nezakonito napustila Republiku Hrvatsku,

f. komercijalni posrednik ne surađuje s DM/KU vezano uz izvršavanje povremenog nadzora u svrhu utvrđivanja povratka osoba;

s dotičnom agencijom suradnja se odmah obustavlja i akreditacija se opoziva.

4.2. Ako Veleposlanstvo utvrdi da postoje razlozi za prekid suradnje s agencijom, obustavit se suradnju i opozvati akreditaciju i o tome će odmah obavijestiti Ministarstvo vanjskih poslova.