Vizat

Pamje e sistemit të vizave

Regjimi i vizave i Republikës së Kroacisë është i rregulluar sipas rregullave ne vijim:

 • Rregullorja e Këshillit (BE) 539/2001
 • Ligji për të huaj (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kroacisë 130/11, 74/13)
 • Rregullorja për sistemin e vizave (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kroacisë 55/2015)
 • Rregullorja për vizat (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kroacisë 7/13)

Vërejtje:

Shtetasit huaj që posedojnë:

 • vizë Shengen e unifikuar (C) të vlefshme për territorin e të gjithë shteteve Shengen, për dy ose më shumë hyrje;
 • vizë me vlefshmërinë territoriale të kufizuar, të lëshuar mbajtësit së dokumentit të udhëtimit që nuk është i njohur nga një ose më shumë, por jo të gjithë shtetet e Shengenit, e cila vlen për territorin e shteteve që e njohin këtë dokument udhëtimit, e vlefshme për dy ose më shumë hyrje;
 • vizë afatgjate (D), për qëndrim më të gjatë se 90 ditë, të lëshuar nga njëri prej shteteve të zonës Shengen;
 • lejen e qëndrimit të vlefshme, të lëshuar nga njëri prej shteteve të zonës Shengen
 • vizë të vlefshme për dy ose më shumë hyrje, dhe lejen e qëndrimit të Bullgarisë, specifikuar në Aneksin II të Vendimit nr. 565/2014/EU;
 • vizë të vlefshme për dy ose më shumë hyrje, dhe lejen e qëndrimit të Qipros, specifikuar në Aneksin III të Vendimit nr. 565/2014/EU;
 • vizë të vlefshme për dy ose më shumë hyrje, dhe lejen e qëndrimit të Rumanisë, specifikuar në Aneksin IV të Vendimit nr. 565/2014/EU;

nuk kanë nevojë për vizë për tranzit, ose për qëndrim të planifikuar në territorin e Republikës së Kroacisë i cili nuk tejkalon 90 ditë në çdo periudhë prej 180 ditësh.

Afati i vlefshmërisë të dokumenteve të lartë cekura që njohën si barazvlefshme me vizë kroate duhet të mbulojë kohëzgjatjen e tranzitit ose qëndrimit në territorin e Kroacisë.

Për shtetasit e Kosovës, të cilit posedojnë vizë Shengen të vlefshme për 2 ose MULTI hyrje, e cila vlen për të gjithë shtetet Shengen përveç Spanjës, nuk nevojitet viza Kroate për tranzit ose hyrje në Kroaci dhe qëndrim të afatshkurtër deri 90 ditë.

 

Viza afatshkurte (viza C) është leje për tranzit nëpër territorin kroat, ose për qëndrim në territorin kroat në periudhën maksimale prej 90 ditësh brenda periudhës 180-ditore. Viza lëshohet për një, dy apo më shumë hyrje për qëllim të tranzitit, udhëtimit turistik, biznesit, vizitës private apo të udhëtimit tjetër. Periudha e vlefshmërisë varet nga rrethanat udhëtimit të shtetasve të huaj që udhëtojnë në Kroaci dhe nuk mund të jetë më e gjatë se pesë vjet. Në bazë të vizës shtetasi i huaj nuk mund të punojë në territorin kroat.

Për përmbledhje e sistemit të vizave dhe informatat themelore për regjimin e vizave ndërmjet Republikës së Kroacisë dhe vendeve të tjera, ju lutemi shihni këtu.

 

Njoftim për anëtarët e familjes së shtetaseve të Bashkimit Evropian ose të Zonës Ekonomike Evropiane, të cilët janë shtetas të vendeve të treta

Anëtarët e familjes së shtetaseve të Bashkimit Evropian ose të Zonës Ekonomike Evropiane, të cilët janë shtetas të vendeve të treta kanë të drejtë të lëvizjes së lirë në përputhje me Direktivën 2004/38/EC të datës 29 prill 2004, të cilën Republika e Kroacisë ka transferuar në legjislacionin e saj kombëtar.

Anëtari i familjes së shtetasit e një shteti anëtar të Bashkimit Evropian ose të Zonës Ekonomike Evropiane mund të udhëtojë pa vizë në Kroaci nëse posedon pasaportë të vlefshme dhe letërnjoftimin e vlefshëm që quhet "Leja e qëndrimit për anëtarët e familjes së qytetarëve të Bashkimit" (“Residence card of a family member of a Union citizen”), dhe nëse udhëton si përcjellës ose bashkohet me anëtarin e familjes i cili është shtetas e një shteti anëtar të BE-së ose ZEE-së.

Në qoftë se anëtari i familjes i shtetasit e një shteti anëtar të BE-së ose ZEE-së nuk posedon këtë lloj letërnjoftimi, i duhet viza kroate.

Tekstin e Direktivës 2004/38/EC mund të shihni këtu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0038&qid=1444653422237&from=HR

Për anëtarët e familjes së shtetasve të shteteve anëtare të BE apo ZEE që aplikojnë për vizë do të jepet një termin me prioritet për dorëzimin e kërkesës. Kërkesat e tyre procedohen në procedurë të përshpejtuar dhe pa pagesë të taksës konsullore për vizë, me paraqitjen e dokumentacionit minimal: formulari i aplikimit për vizë, pasaporta e vlefshme, fotografia dhe dëshmia e lidhjes familjare me shtetasin e BE-së apo ZEE.