Formularët

FORMULARËT E APLIKIMIT PËR VIZË KROATE:

  • Shtetasit e Kosovës mund të aplikojnë për vizë përmes aplikimit online: https://crovisa.mvep.hr . Pas plotësimit të aplikimit online, aplikimi duhet të printohet, të nënshkruhet personalisht nga aplikuesi (për fëmijët e mitur nënshkruan prindi ose kujdestari ligjor), dhe se bashku me dokumentet tjera të nevojshme të dorëzohet në Ambasadën e Republikës së Kroacisë në Prishtinë.
  • Formulari i aplikimit për vizë mund të shkarkohet edhe në formatin PDF (Portable Document Format) dhe është në dispozicion në disa gjuhë të ndryshme:

FORMULARË TË TJERË: